Finales sans pions

Pièces attaquantes Pièces en défense Victoire %
Reine Roi 100
Tour Roi 100
Fou Fou Roi 99.97
Fou Cavalier Roi 99.5
Tour Tour Roi 100

Finales avec pions

Pièces attaquantes Pièces en défense Description Théorie Résultat
Roi Pion Roi Random position
Roi Pion Roi Panno vs Najdorf, 1968 Wiki Les blancs gagnent
Roi Pion Roi Pion Study by Richard Réti, 1921 Wiki Nulle
Roi Pion Roi Barcza vs. Fischer, 1959 Wiki Nulle
Roi Pion Roi Jan Drtina, 1908 Wiki Les blancs gagnent
Tour Pion Tour Lucena position Wiki Les blancs gagnent
Tour Tour Pion Philidor position Wiki Nulle